Рекомендації до написання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з написання і захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів МАН України

Найважливішою складовою частиною всіх етапів конкурсу Малої академії наук є підготовка та захист наукової роботи. Для переважної більшості школярів саме вона є першою спробою самостійної дослідницької праці, яка багато в чому може визначити майбутнє молодого науковця.

Як переконливо свідчить існуючий досвід, в процесі своїх наукових пошуків учні мають виконати ряд складних завдань, які породжують певні труднощі. Щоб успішно їх розв'язати, необхідно мати відповідні знання і оволодіти хоча б основними методами наукового дослідження.

І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ РОБОТИ

Приймаючи можливо доленосне для себе рішення про заняття наукової роботою, відразу ж треба зрозуміти, що ця справа буде вимагати вміння викласти свої міркування в письмовій формі та зробити переконливі висновки.

Ваша робота повинна бути оригінальним твором з елементами наукового дослідження, тобто містити щось нове, в порівнянні із уже написаним. Звичайно, відразу важко зробити якесь відкриття чи виявити досі невідомі науці факти. Але потрібно прагнути до того, щоб з позицій сучасного підходу проаналізувати минулі події, чи може розглянути вже відоме з іншого боку, аргументовано обґрунтувати свою власну думку.


Як писати відгук до науково-дослідницької роботи


Писати відгук - завдання керівника науково-дослідницької роботи. Разом з тим, зважаючи на практику, що склалася, учні самостійно готують відгуки і рецензії на свої роботи керівникам. Тому важливо познайомиться із структурою відгуку і рецензії, а також з особливостями їх написання.

У відгуку керівника науково-дослідницької роботи мають бути відмічені:

 • Відповідність теми і змісту роботи. Актуальність теми роботи;
 • Характеристика рівня теоретичної підготовки, умінь і навиків учня. Ступінь відповідності науково-дослідницької роботи завданню;
 • Оцінка самостійності виконання науково-дослідницької роботи учнем. Ступінь самостійності і ініціативності учня;
 • Характерні елементи науково-дослідницької роботи, висновки і рекомендації: Науково-дослідницької робота складається з трьох (?) розділів: 1. Назва розділу 2. Назва розділу 3. Назва розділу......
 • уміння учня користуватися спеціальною літературою;
 • здібності учня дослідницької роботи;
 • можливість використання отриманих результатів на практиці;
 • наявність по темі науково-дослідницької роботи критичного огляду літератури, його повнота і послідовність аналізу;
 • наявність аргументованих висновків за наслідками науково-дослідницької роботи;
 • практична значущість науково-дослідницької роботи, можливість використання отриманих результатів;
 • недоліки і слабкі сторони науково-дослідницької роботи ;
 • Загальна оцінка учня над дипломною роботою: дослідження має завершений характер, а робота носить практичну цінність і її результати можуть використовуватися (де саме).

Зразки відгуків на науково-дослідницькі роботи:

Відгук

на роботу учня ____ класу загальноосвітньої школи №6____ м.Васильків

ПІП_______________________________________

тема______________________________________

Науково-дослідницька робота Іванова А.І. написана на вельми актуальну тему для фізики. Не дивлячись на очевидні переваги ...., як інструменту оновлення основних фондів вітчизняних підприємств, його фінансові можливості до теперішнього часу використовуються недостатньо.

У роботі поставлена мета розробити конкретні пропозиції по вдосконаленню .....

Для цього сформульовані і вирішені наступні завдання: досліджена суть ...., дано визначення ......, проаналізована вітчизняна законодавча база...., вивчений сучасний стан ринку ...., проаналізований зарубіжний досвід ..., визначені умови, при яких .... може успішно розвиватися і приносити найбільший ефект всім учасникам .. операцій, розроблена система заходів стимулюючих розвиток ....

Гідністю роботи є те, що вона виконана на прикладі конкретного .... Тому пропозиції автора конкретні, обгрунтовані, реалізовуються, ефективні. Вони можуть бути упроваджені не тільки на....,.. але і на інших , що додає роботі яскраво виражену практичну спрямованість.

Робота акуратно оформлена, написана грамотною мовою, добре читається і сприймається. У ній є необхідний ілюстративний матеріал. Висновки автора, зроблені по ходу розгляду проблем, аргументовані, переконливі. Автор добре знає проблему, уміє формулювати наукові і практичні завдання і знаходити адекватні засоби їх рішення.

Представляється необхідним звернути увагу на особу автора науково-дослідницької роботи - Іванова А.І. Його відрізняє вдумливість, серйозність, наукова охайність.

Робота виконана ним самостійно при мінімальній методичній допомозі керівника. Працювати з автором науково-дослідницької роботи було легко і приємно.

Автор роботи пропрацював величезну кількість літературних джерел по проблемах маркетингу, нормативно-технічних і методичних матеріалів.

В цілому робота відповідає всім вимогам, що пред'являються до науково-дослідницьких робіт, , рекомендується до захисту.

Керівник Підпис прізвище

Печать (закладу, де працює керівник науково-дослідницької роботи )

Відгук

на роботу учня ____ класу Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

 ПІП____________________________________

тема______________________________________

Науково-дослідницька робота ППП написана на тему...

У першому розділі роботи автором розкрито поняття і суть....

Поняттю, правовому режиму, органам управління суспільств з обмеженою і додатковою відповідальністю присвячений другий розділ.

У третьому, завершальному розділі, проаналізовано поняття і особливості функціонування акціонерних суспільств.

Структура науково-дослідницької роботи повністю відповідає завданню по підготовці науково-дослідницького проекту. 

Автором проведений аналіз

Робота містить посилання на .

Автором роботи проведений порівняльний аналіз .

До недоліків роботи можна віднести відсутність порівняння автором поглядів різних учених

 Крім того, автором не аналізувалася 

Робота акуратно оформлена, написана грамотною мовою, добре читається і сприймається. Автор добре знає проблему, уміє формулювати наукові і практичні завдання і знаходити адекватні засоби їх рішення. В ув'язненні автором приведені конкретні пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства, регулюючого правове положення господарських суспільств.

В цілому робота відповідає всім вимогам, що пред'являються до науково-дослідницьких робіт.

Керівник /підпис/ прізвище

Печать (закладу, де працює керівник науково-дослідницької роботи )

Зразки відгуків на науково-дослідницькі роботи:

РЕЦЕНЗІЯ

на науково-дослідницьку роботу учениці ___ класу ЗОШ №___ __________ району Одеської області П І П__________________________

за темою "Олена Теліга: шляхи життєвої та творчої долі"

Ще донедавна історія української літератури являла собою книгу з величезною кількістю вирваних сторінок - було чимало яскравих, самобутніх, надзвичайно талановитих письменників, сама лишень згадка про яких - їхнє життя, творчість, внесок у літературу - була під забороною. Це і представники старшого покоління української творчої інтелігенції, які рішуче рвали пута духовної та інтелектуальної неволі, це і митці Розстріляного Відродження, які піднесли рівень рідного письменства до європейських верховіть і цим заслужили немилість радянської тиранії, але передусім така доля - замовчування, викреслення з історії літератури, оганьблення - спіткала літераторів української діаспори, котрі з тих чи інших причин залишили рідний край, але не поривали з ним духовного зв'язку.

Науково-дослідницької роботу Катерини Загородської присвячено дослідженню життєвого та творчого шляху однієї з таких постатей, без яких нині годі й уявити літературний процес в Україні, її духовний космос і суспільне буття - національної героїні, непересічної жінки, високоталановитої поетеси Олени Теліги.

Дослідження є чітко структурованим - воно поділяється на дві приблизно однакові розміром частини, кожна з яких підпорядкована одній меті - щонайповнішому висвітленню життєдіяльності О.Теліги. У біографічному розділі дослідження на багатому фактичному матеріалі (епістолярій, мемуаристика, автобіографічна поезія) з'ясовуються найголовніші етапи життєвої долі О.Теліги, виокремлюються чинники, що мали визначальний вплив на становлення світогляду, ідеалів поетеси, її особистості вцілому, провідні риси її характеру та їх реалізація в конкретних учинках, психологічно тонко простежується складна еволюція цієї видатної жінки від аморфної, невизначеної у своїх пріоритетах свідомості до зрілої, національно визначеної, нонконформістської позиції. Життєвий шлях О.Теліги досліджується в широкому культурно-історичному контексті доби, у зв'язках із життєвими долями її однодумців (Д.Донцова, Є.Маланюка, У.Самчука, О.Ольжича, Н.Лівицької-Холодної та ін.) з визначенням спільного та відмінного в їхніх біографіях, що дає можливість рельєфніше показати долю поетеси, її складність, драматизм. Особливо цікавим та результативним є намагання учениці подати багатогранний психологічний портрет О.Теліги, пов'язати її душевну конституцію із глибинними пластами національної психіки.

У другому розділі дослідження - "Творчість Олени Теліги" - дається вичерпна характеристика О.Теліги як майстра художнього слова, визначаються складові її неповторного, унікального поетичного світу: провідні мотиви, теми й образи її поезій, світогляд авторки, стильові особливості, формальні параметри (передусім ритміка) та ін. Аналіз творчості поетеси здійснюється в тісному зв'язку з її життєвою долею, тонко і точно визначаються автобіографічні мотиви лірики О.Теліги, грунтовно характеризуються психологічні аспекти її творчості, закоріненість поетичного світу авторки у визначальній ідеології її покоління - ідеології націоналізму.

Робота свідчить про значну методологічну підготовленість учениці, про досконале оволодіння нею основами проведення сучасного аналізу художнього твору в усьому його методичному розмаїтті, уміння розглядати твір у єдності змісту та форми, з урахуванням його родової, видової, жанрової специфіки. Стиль викладу наукового матеріалу, застосований у роботі, - яскраво образний, напівбелетризований.

Керівник: /підпис/ прізвище

Печать (закладу, де працює керівник науково-дослідницької роботи )


Рецензія

на роботу учня ____ класу загальноосвітньої школи №____ м. Одеси

ПІП_______________________________________

«Використання фосфоорганічних сполук для боротьби з шкідниками кактусів».

Робота автора є актуальним самостійним дослідженням. Вона присвячена важливим питанням, що пов'язані з одного боку із захистом колекційних рослин закритого грунту, а з іншого - виявленню рівня безпечності фосфоорганічних пестицидів, які використовують для захисту рослин, для самих рослин.

Звертає на себе увагу те, що автор під час виконання дослідження поставиви перед собою конкретні завдання, які вирішувалися на декількох рівнях. Проведений експеримент не є одноплановим. Проблема розглядалась з декількох сторін, тому одержані результати дуже цікаві.

Мета і завдання дослідження співпа дають з висновками. Робота написана літературною мовою, легко читається, складні питання викладені послідовно і логічно, автор дозволяє собі мати власну точку зору, яка єоригінальною, але не протистоїть загально прийнятим уявам. Вона викладена на 25 сторінках, включає 5 таблиць, наведено список літератури з 11 витоків, на всі з них є посилання у тексті. Позитивним є те, що всівикористані терміни мають пояснення в тексті, виконана статистична обробка дозволяє зробити більш точні висновки.

Автор в цілому добре виконав потавлене перед ним завдання. Він показав себе завзятим, працьовитим юним дослідником, продемонстрував не тільки вміння поставити дослід, а й дати кваліфікований аналіз одержаних результатів. Вважаю, що робота має практичне значення, заслуговує високої оцінки.

Кандидат біологічних наук,

доцент кафедри ботаніки

Одеського національного університету

ім.І.І.Мечникова _____________ Призвище

підпис

Підпис к.б.н., доцента .............. завіряю

Методист _____________ Призвище

підпис


Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!