ПОРТФОЛІО


Трьохбратська Марія Сергіївна

 • 27.01.1980 року народження
 •  Вчитель фізики та астрономії
 • Стаж загальний - 19 років
 • Стаж роботи педагогічний - 19 років
 • Стаж роботи в «Васильківська зош І-ІІІ ступенів №6» - 11 років
 •  Освіта вища:Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціаліст, фізик, рік закінчення 2002
 •  Викладач вищої категорії

ТЕМА САМООСВІТИ: «Розвиток ключових компетентностей успішного випускника та формування лідера засобами сучасних педагогічних технологій»

АКТУАЛЬНІСТЬ: Світ останнім часом невпізнанно змінився і продовжує змінюватися з неймовірною швидкістю. Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Ці зміни вимагають від суспільства винахідливості, гнучкості, творчого підходу до розв'язання проблем, уміння застосовувати знання в реальному житті. У контексті євроінтеграційних освітніх процесів особливої актуальності набуває питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на формування компетентного випускника. Адже «людина освічена та, яка знає, де знайте те, чого вона не знає» (Георг Зіммель, німецький соціолог. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя.)

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ:

 • Інтерактивні ігри
 • Кошик ідей
 • Акваріум
 • Мозковий штурм
 • Асоціації
 • Прес

ПРОЄКТИ:

 1. Молекулярна кухня
 2. Голос - запорука успішністі.
 3. Майстер клас «Основи критичного мислення»
 4. Світ в якому ми живемо

РЕЗУЛЬТАТИ: підвищення інтересу здобувачів освіти до курсу «Фізика та астрономія», отримання навичок самостійно працювати з інформацією, аналізувати та вирішувати проблемні питання, підвищення рівня успішності здобувача освіти.

 Опис педагогічної ідеї

Сьогодні я представляю вашій увазі презентацію своєї педагогічної ідеї.Головне завдання школи в наш час - озброюючи  знаннями, виховувати інтелектуально розвинуту особистість, яка прагне до пізнання. У зв'язку з цим сучасні вимоги до уроку висувають перед учителем завдання планомірного розвитку особистості шляхом включення її в активну навчально-пізнавальну діяльність.

У свій час Жуль Верн передбачив: «Настане день, коли наука випередить фантазію». Цей час настав. Аби отримати інформацію, сьогодні не обов'язково сидіти в школі, вони можуть її отримати самостійно в Інтернеті. Тому зараз успіх  напряму залежить від якості роботи вчителя, від того, наскільки він здатний вловити дух і потреби часу. Не можна залишатись вчорашніми вчителями завтрашньої школи! Беззаперечно, застосування інноваційних технологій відповідає потребам модернізації освіти.

Тому провідними ідеями досвіду вважаю:

 • Створення умов для розвитку природної пізнавальної активності дитини та її самоствердження через нагромадження індивідуального досвіду.

 • Формування навичок думати, розуміти суть речей. Осмислювати ідеї та концепції, шукати потрібну інформацію, пояснювати її, застосовувати в незнайомих ситуаціях.

 • Виховання комунікативної, готової до змін, що постійно відбуваються в житті індивідуальності.

 •    При підготовці до уроків вважаю завданням вчителя необхідність:

  • створювати ситуації успіху для розвитку особистості учня,

  • застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня,

  • забезпечити успіх у навчанні, підвищити рівень навчальних досягнень учнів.

  Виконання цих завдань можливе при поєднанні сучасних інноваційних технологій. 

  1. забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини,

  2. виконує завдання Державного стандарту,

  3. урізноманітнює форми подання інформації і типів навчальних завдань;

  4. Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності

  5. Забезпечує особистісно - орієнтовану модель навчання;

  6. Забезпечує зріст об'єму виконаних на уроці завдань;

  7. Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку хімії.

  Сучасні інноваційні технології - це системний метод створення, упровадження і визначення всього процесу навчання і засвоєння знань з урахуванням технологічних і людських ресурсів, їх взаємодії, яка має забезпечити оптимізацію форм навчання. Педагогічна технологія, методика у процесі її впровадження стає власним набутком вчителя. На уроках фізики досить часто використовую комп'ютерне устаткування наявне в школі. Електронна інтерактивна дошка дозволяє суттєво прискорити темп уроку, успішно просуватись навчальною темою та втягнути в навчальний процес увесь клас. Будь-який учень, і з високими навчальними можливостями, і учні, які традиційно вважалися «слабкими», з появою інтерактивної дошки почали виявляти неабияку активність на уроках. А відповіді учнів у класі перед електронною інтерактивною дошкою дозволяють учителю налагодити стійкий зворотний зв'язок. Учні самі часто-густо напрошуються на відповідь і перевірку знань, щоб зайвий раз попрацювати дошкою .Одним із видів подання інформації є інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки. Використання таких блоків на уроках дає можливість урізноманітнити та унаочнити викладання нового навчального матеріалу, особливо за умов відсутності приладів, або інших причин продемонструвати «живий» експеримент; використати різні методи для узагальнення, систематизації набутих знань та визначити рівень навчальних досягнень учнів. Також дає змогу учням за невеликий інтервал часу отримати більше інформації та краще зрозуміти й засвоїти її. 

  1) учні в узагальненому вигляді запам'ятовують зміст навчальної теми;

  2) учні заповнюють опорний конспект на протязі всього уроку тому не мають часу переключати свою увагу на сторонні теми(формування стійкого навчального інтересу учнів);

  3) учні, користуючись конспектом, виконують більш складні завдання (диференціація навчального процесу);

  4) за кожне виконане завдання учень отримує відповідні бали і до закінчення уроку кожен учень отримує відповідну оцінку, що є сумою набраних за урок балів

  ІІІ. Методики розвитку критичного мислення на уроках фізики

  Критичне мислення - це складний процес , що починається з залучення інформації і закінчується прийняттям рішення.

  Для технології критичного мислення характерні переважання інтерактивних методів, формування комунікативної культури, акцент на парну та групову форми роботи, що розвиває соціальну компетентність.

  Методи критичного мислення використовую на всіх етапах уроку.

  Кожен урок починаю з обговорення девізу, що обов'язково зв'язаний з темою уроку . Наприклад:

  1. Знання лише тоді стають переконаннями, якщо вони досягнуті зусиллями думки

  2. "Навчаємось не заради школи, а задля життя." Сенека

 • 3. Усе пізнається в порівнянні. Від аналізу до структури, а від неї до властивостей і застосування.

  4. Будь - яке явище має свою причину

  5. Щоб пізнати, слід навчитися спостерігати

  6. Будь - які перетворення у навколишньому

  світі можна описати певними фізичними законами

  Розминка - замінює організаційний момент, головна функція - створення сприятливого мікроклімату для творчості.

  На етапі мотивації навчальної діяльності намагаюсь стимулювати учнів до активних дій на уроці за допомогою поетичних рядків, уривків літературних творів, цікавої інформації з життя згідно теми уроку .

  На етапі актуалізації знань застосовую інтерактивну методику «мозкового штурму»: бесіда, дискусія, дидактичні ігри, фізичні диктанти.

  Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу на основні питання. Для створення доброзичливої та дружньої атмосфери в класі, перед початком вправ, в яких використовуються методи інтерактивних технологій , необхідно обговорити з учнями та дотримуватись деяких обов'язкових правил.

  Особливу ефективність має використання різноманітних інтерактивних ігор для актуалізації опорних знань чи під час рефлексії : фізичне доміно, хрестики - нулики, логічне коло,снігова куля, тестові завдання, фізичні диктанти, ромашка, хімічна змійка, морський бій.   

 • Інтерактивне навчання дозволяє розв'язати одразу кілька завдань: розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки кожного, отже , формується як комунікативна так і соціальна компетентності учнів.

 • Отже переваги використання в поєднанні різних інноваційних технологій.

 •  Це система навчання, за якою учні набувають знань, умінь і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань - проектів та формує інформаційну компетенцію учнів.

  Під час роботи за методом проектів чільне місце посідає самодіяльність учнів та їхня активність, ініціативність, захопленість.

  Проекти можуть бути довготривалі та короткі. Наприклад , підчас вивчення розділу - це довготривалий проект. А для короткотривалих проектів використовую випереджувальне навчання: учень , чи група учнів заздалегідь готує доповідь у вигляді презентації чи газети на тему, що буде вивчатись на даному занятті: парниковий ефект, кислотні дощі, пестициди, озонові діри і хімічні виробництва.

  Проекти можуть мати індивідуальний, груповий чи колективний характер. 

  1. Формують навички толерантного спілкування

  2. Кожна дитина має можливість пропонувати свою думку.

  3. Учні вчаться працювати в команді.

  4. Створюється «Ситуація успіху».

  5. За короткий час опановується багато нового матеріалу

  6. У роботі задіяні всі учні.   

  7.   Використання різноманітних інноваційних методів навчання фізики підвищує рівень компетентності учнів. Результатом роботи є сформована компетентна особистість учня.