НАЙКРАЩІ РОБОТИ


2018

Перспективи розвитку наноплазмоніки

Тези до роботи

Актуальність обраної теми.

Останніми роками інтенсивно досліджують композитні матеріали, до складу яких входять металеві наночастинки. Це пов'язано з тим, що у полі світлової хвилі на НЧ локалізується оптична енергія внаслідок збудження поверхневих плазмонів. Природу поверхневого плазмонного поглинання пояснюють тим, що під дією електричного поля світлової хвилі електрони провідності у НЧ зміщуються відносно позитивно зарядженого іонного остова. Зміщення електронів має колективний характер, за якого рух електронів є узгодженим по фазі і приводить до локалізації носіїв на поверхні. Така поверхнева густина заряду коливається з частотою падаючого світла, що у разі резонансу проявляється у вигляді смуги поглинання у видимій ділянці, якої нема в у масивному металі. Існування плазмонних збуджень зумовлене, передусім, від'ємним значенням дійсної частини комплексної діелектричної проникності металу. Сьогодні розробляють пристрої з використанням наноплазмонних ефектів: сенсори для біології, медицини, промисловості й екологічного моніторингу, наноантени для фотоелементів і світлодіодів, наноплазмонні мітки. На мою думку, перспективним напрямом застосування плазмонних ефектів є лікування ракових пухлин [1] та перетворення сонячної енергії в електричну [2].

Мета роботи.

Мета роботи полягає в більш ширшому дослідженні науки Наноплазмоніки. Дослідити особливості наночастинок, їх рух та поводження у тілі. Розкрити методи лікування за допомогою наноплазмоніки ракових захворювань та інших хвороб. Зацікавила мене тема тим, що досить не складний метод лікування ракових захворювань, не потрібно витрачати шалених сум для його реалізації, а головне те, що набагато кращий за сучасні хіміотерапії. Від цієї терапії гинуть як і шкідливі так і здорові клітини. А наночастинки справляться більш кращим шляхом.

Завдання.

Дослідити сучасні методи синтезу наночастинок. Дослідити яким чином наночастинки можна застосувати в медицині..

Новизна отриманих результатів.

В процесі роботи шляхом аналізу відомих даних,були одержані більш новітні результати ніж були дослідженні і аналізовані раніше.

Практичне використання.


Висновки.

Наноплазмоніка - підвид оптики, відносно нова наука, яку хчення закономірностей дії лікарських речовин у наноформі дозволить визначити як їх терапевтичний потенціал, так і можливі ризики для здоров'я людини. Я вважаю, що потрібно приділити більше уваги цій науці і розвивати її. У місті Василькові і не тількі дуже багато хворих на рак і розвиток наноплазмоніки міг би не тільки спасати життя, а й створювати нові прилади, засоби і речі які б полегшили життя.очеться і потрібно розвивати, адже позитивні властивості наночастинок безмежні. В данній роботі фігурувало лише лікування раку за допомогою цих частинок, але світові не відомі всі їх властивості. Якщо подивитися з іншої сторони, то за допомогою нч, людство може створити плащ "невидимку". Лікарські речовини у вигляді наночастинок мають не до кінця вивчені властивості, що впливають на їх фармакокінетику, тобто на всмоктування, розподіл у тканинах, біотрансформацію та виведення з організму.


 2020


Вплив випромінювання на живі організми

Клименко В.В.

Науковий керівник: Трьохбратська Марія Сергіївна

Короткий опис

В наші часи випромінення оточує людину всюди. Сучасні люди не розлучаються зі своїм телефоном ні на хвилину, навіть не здогадуючись, скільки шкоди ім це приносить. Але для початку треба з'ясувати визначення слова «Випромінення».

Випромінення - це промениста енергія електромагнітних хвиль, що їх випромінює (випускає) матеріальне тіло.

Джерела випромінювання мають місце в різних галузях виробництва: промисловості, сільському господарстві, медицині, атомній енергетиці (ядерні реактори). Ризик випромінювання виникає також при роботі на рентгенівських установках, з радіоактивними ізотопами, при дефектоскопії металів, контролі якості зварних з'єднань, під час роботи на комп'ютерах тощо.

Отже, ризик випромінювання існує на кожному шляху.

Теоретична частина

Випромінювання поділяється на: іонізуюче, ультрафіолетове, електромагнітне, лазерне.

Іонізуючим є будь-який вид випромінювання, взаємодія якого із середовищем спричиняє виникнення електричних зарядів різних знаків. Проникаючи до організму людини та проходячи через біологічну тканину, воно призводить до загибелі клітин, порушує функції центральної нервової системи, що, у свою чергу, викликає порушення функції заліз внутрішньої секреції, зміни судинної проникності. Внаслідок цих змін порушується нормальний перебіг біохімічних процесів та обмін речовин, що призводить до променевої хвороби.

Діючи на шкіру, іонізуюче випромінювання викликає опіки або сухість, випадіння волосся, під час дії на очі - катаракту. Захист від іонізуючих випромінювань забезпечується такими засобами та методами:

Електромагн́ітне випром́інювання - взаємопов'язані коливання електричного i магнітного полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електромагнітного поля за нерівномірного руху та взаємодії електричних зарядів. Розповсюдження випромінення здійснюється за допомогою електромагнітних хвиль.

Електромагнітне випромінювання являє собою потік фотонів, який лише за великої їх (фотонів) кількості, можна розглядати як неперервний процес.

Експериментальна частина

Я вирішила провести опитування та дізнатися скільки відсотків людей страждають від головного болю після роботи з телефоном чи комп'ютером.

Також я отримала деяку інформацію з дослідів, які проводилися раніше різними вченими.

Наприклад, перші експериментальні дослідження по впливу електромагнітного поля на нервову систему були проведені в СРСР. В монографіях професора Ю.А. Холодова опубліковані результати його багаторічних досліджень з проблеми впливу електромагнітних і магнітних полів на центральну нервову систему, було встановлено наявність прямої дії електромагнітного поля на мозок, мембрани нейронів, пам'ять, умовно-рефлекторну діяльність. В модельних експериментах показана можливість впливу слабких електромагнітних полів на процеси синтезу в нервових клітинах. Отримані чіткі зміни імпульсації коркових нейронів, що приводять до порушення інформації що передається в більш складні структури мозку. Р.І. Крутиковим виявлено, що при впливі електромагнітного поля в надвисокочастотному діапазоні може розвитися порушення короткочасної пам'яті.

Результати

Ось результати мого опитування:

Як показав дослід, більшість людей має погане самопочуття після роботи з електронними пристроями.

На теперішній час накопичено достатньо даних, які вказують на те, що при впливі електромагнітного поля порушуються процеси імуногенезу. Встановлено, що під впливом електромагнітного поля змінюється характер інфекційного процесу, виникають порушення білкового обміну, спостерігається зниження вмісту альбумінів і підвищення гамма-глобулінів в крові. Крім того, електромагнітне поле може виступати в якості алергену або пускового фактора, викликаючи важкі реакції у хворих алергіків при контакті з електромагнітним полем.

Обговорення

Результати проведених досліджень по оцінці впливу мобільного телефону, комп'ютера і інших сучасних радіоелектронних засобів на різні організми як в робочому, так і у вимкненому стані виявились невтішними і показали вкрай негативний їх вплив на стан біологічних об'єктів, що виявилось:
- в зменшенні рухомої активності і виживаності мікроорганізмів;
- в збільшенні смертності мікроорганізмів;
- в погіршенні регенерації тканин;
- в порушенні ембріонального і личиночного розвитку;
- в зниженні біохімічних реакцій, порушенні метаболізму;
- в зниженні енергетичного потенціалу в усіх життєво важливих системах організму.

 Отже, питання впливу випромінювання на живі організми є дуже важливим. Адже від цього залежить наше здоров'я та здоров'я наступного покоління. Бо, як показали численні дослідження електромагнітне поле впливає на статеву систему, і як наслідок - виникають вроджені вади у новонароджених дітей.

 Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН - Юніор - Дослідник»
Номінація «Технік-Юніор» 
2020
І місце

Фундатор проекту: Шамюнова Діана Дмитрівна, учениця 7 класу Васильківської ЗОШ-I-III ступенів №6, член гуртка "Основи науково-дослідницької діяльності" КОКПНЗ МАН м. Біла Церква

Керівник проекту: ТрьохбратськаМаріяСергіївна, вчительВасильківської ЗОШ-I-III ступенів №6, керівник гуртка "Основи науково-дослідницької діяльності" КОКПНЗ МАН м. Біла Церква

Тема проекту: «Фізика на кухні».

Мета проекту: Дослідити та пояснити явища , які зустрічаються на кухні.

Завдання: 1.Найти і проаналізувати інформацію про фізичні явища,які зустрічаються на кухні.2.На базі домашньої кухні провести експерименти.3.Пояснити явища, що спостерігаються, ґрунтуючись на фізичні закони, зробити висновки.

Об'єкт дослідження: Кухня.

Предмет дослідження: Фізичні явища, які протікають на кухні.

Теоретична частина

Працюючи на кухні ми можемо спостеріати такі явища:.дифузія - явище самовільного змішування речовин унаслідок хаотичного руху частинок цих речовин, теплопровідність - це один із видів перенесення теплоти (енергії теплового руху мікрочастинок) від більш нагрітих частин тіла до менш нагрітих, що сприяє вирівнюванню температури, конденсація - процес переходу речовини з газоподібного стану у рідину або твердий стан: фазовий перехід першого роду можливий лише при внаслідок його охолодження або стискування, випаровування - перехід речовини з рідкого чи твердого стану у газоподібний, абсорбція-вибіркове поглинання речовини з газового чи рідкого середовища усім об'ємом твердого тіла чи рідини.

Експериментальна частина

Дослід перший «Дифузія в рідинах»

У склянку з чаєм наллємо трохи молока, бачимо, як дві рідини змішуються, значить, відбувається дифузія.

Дослід другий «Чи впливає температура на швидкість протікання дифузії»

У 3 склянки налили однакову кількість води: I склянку -температура 36 градусів, II - 10 градусів, III -100. Поклали в кожну склянку по пакетику чорного чаю. Бачимо, що в третій склянці вода забарвилася чайною заваркою набагато швидше. Отже, процес дифузії залежить від температури.

Дослід третій « Теплопровідність. Конвекція » Перемішуючи суп ложкою, ми бачимо, що суп почав охолоджуватися, відбувається примусова конвекція .

Дослід четвертий «Перехід рідини з одного агрегатного стану в інший»

Наливаємо в банку окріп (приблизно 2 - 3 см). У банці відразу з'являється туман, який стрімко піднімається вгору. «Конденсація» Закриваємо банку металевою кришкою, зверху кладемо кубики льоду, спостерігаємо, як по стінках починають стікати крапельки води. Вода при нагріванні переходить з рідкого стану в газоподібний (водяна пара). Тепле повітря всередині банки наповнюється водяними парами і, піднімаючись вгору, починає охолоджуватися, а водяна пара , що міститься в ньому починає конденсуватися, утворюючи хмару. Крапельки води збільшуються, збираючись разом, і починають стікати по стінках банки.

Дослід п'ятий «Прояв закону Архімеда»

Приготувавшись зварити курку, ми наповнюємо каструлю водою приблизно наполовину або на ¾ в залежності від розміру курки. Занурюючи тушку в каструлю з водою, ми помічаємо, що вага курки в воді помітно зменшується, а вода піднімається до країв каструлі. Це явище пояснюється виштовхувальною силою або законом Архімеда. У цьому випадку на тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, рівна вазі рідини в об'ємі зануреної частини тіла. Ця сила називається силою Архімеда, як і сам закон, яка пояснювала б це явище.

Дослід шостий «Абсорбція і адсорбція»

Стежачи за кипінням води, ми бачимо, що зі стінок чайника при нагріванні відокремлюються бульбашки. При поглинанні газів твердими дрібнозернистими або пористими тілами велика їх частина щільно накопичується і утримується на поверхні пір або зерен й не розподіляється по всьому об'єму. В цьому випадку процес називають адсорбцією. Газ, що не діє хімічно на рідину, може, тим не менш, поглинатися нею при зіткненні з нею. Таке явище називається абсорбцією.

Отже, працюючи над проектом я: провела ряд дослідів, які доводять, що фізичні процеси цілком можуть бути на кухні.

Висновок: доказом фізичних явищ і законів можна вважати більшість процесів , які ми спостерігаємо на кухні .  

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН - Юніор - Дослідник»Номінація «Історик-Юніор» 

2020

І місце


Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН - Юніор - Дослідник»Номінація «Історик-Юніор» 

2020

І місце


 Проект
«Сакральна Васильківщина»


2021
 Вплив магнітного поля на навколишнє середовище

Роботу виконав: Марченко Вадим Олександрович

Актуальність роботи: Ми кожен день живемо в контакті з магнітним полем, яке нас захищає від сонячного вітру. Але через те, що воно нас захищає,

то виникають певні магнітні бурі, які досить добре відчувають люди,

особливо похилого віку. Така тема завжди потребує вивчення і вирішення

наслідків такого впливу.

Мета науково-дослідницької роботи полягає у теоретичному

обґрунтуванні та дослідженні впливу магнітних бурь на живі організми,

яку ми перевіримо нашими експериментами.

Відповідно до висунутої мети, визначені такі завдання роботи:

  1. Проаналізувати наукову літературу.

  2. Дослідити вплив магнітних полів, вплив на навколишнє середовище.

Новизна отриманих результатів: в ході написання науково-дослідницької роботи ми уточнили та конкретизували вплив магнітних полів на людей та тварин.

Практичне використання полягає у тому, щоб зменшити вплив магнітних бур на організм людини.

2021

Тембр голосу як елемент впливу на спілкування в навчальній сфері

ІІ місце на обласному етапі

ПІП автора роботи: Мельничук Серафіма Євгеніївна

Назва територіального відділення малої академії наук: Київське обласне територіальне відділення Малої академії наук України

Назва закладу позашкільної освіти: гурток «Основи науково-дослідницької діяльності» Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу Мала академія наук учнівської молоді

Назва закладу освіти ,клас: Васильківська ЗОШ I-III ступенів №6, 11-А

Назва населеного пункту: місто Васильків, Київська область

ПІП керівник: Трьохбратська Марія Сергіївна

Актуальність дослідження.

Важливою складовою професійної діяльності вчителя є спілкування з учнями, у ході якого він кожного дня розв'язує різні за змістом завдання. Ефективність діяльності вчителя обумовлена не лише продуманим вибором методів і форм навчання, але й умінням керувати вербальними і невербальними засобами у міжособистісній взаємодії.

Тембр голосу, як компонент невербального спілкування, істотно підвищує ефективність і привабливість навчального процесу, допомагає у його регуляції. На нашу думку, емоційний стан школярів у міжособистісній взаємодії навчального процесу, а також їх академічну успішність можна розглядати в якості показника вмінь та навичок вчителя використовувати невербальні засоби спілкування, зокрема тембр голосу та його інтонаційне забарвлення.

Мета науково-дослідницької роботиполягає у теоретичному обґрунтуванні та дослідженні впливу тембру голосу вчителя на академічну успішність учнів, а також у розробці рекомендацій вчителям щодо розвитку комунікативних вмінь, зокрема навичок невербального спілкування у педагогічній діяльності.

Відповідно до висунутої мети, визначені такі завдання дослідження:

1. Визначити сучасний стан досліджуваної проблеми.

2. Дослідити особливості впливу тембру голосу вчителя на навчальний процес (діти підліткового віку).

3. Установити взаємозв'язок тембру голосу вчителя з його особистісними якостями.

4. Розробити рекомендації вчителям щодо розвитку комунікативних вмінь, зокрема навичок невербального спілкування у педагогічній діяльності.

Новизна отриманих результатів.

У ході написання науково-дослідницької роботи ми уточнили та конкретизували вплив тембру голосу вчителя на академічну успішність учнів.

Практичне використання полягає в тому, що розроблені рекомендації вчителям щодо розвитку комунікативних вмінь, зокрема невербальних навичок у міжособистісній взаємодії. Адже наш голос, жести тіла впливають на слухача більше, ніж наші слова. Ми живемо в ері високо розвинутих технологій. Знань і відомостей з кожним днем з'являється більше і більше, і люди повинні встигати слідкувати за цим швидким розвитком. Ми маємо знати не тільки нещодавні відкриття та їх наслідки, але й базові знання, які отримуємо в школі, коледжі чи університеті. У засвоєнні цих знань велику роль відіграють учителі, які вчать нас змалечку писати і читати. Але ми рухаємося далі і не стоїмо на місці, тому викладачі повинні мати гнучкий розум та знати, як донести до учнів цю важливу інформацію.

Знаючи, як правильно використовувати невербальні засоби спілкування, як краще розповідати новий матеріал, як заохочувати учнів до його вивчення, вчителям буде легше навчати дітей, а дітям будуть відкриватися нові знання цього безмежного Всесвіту.  


 Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН - Юніор - Дослідник»Номінація «Технік-Юніор»

2021

ІІІ місце

Фізичні явища в молекулярній кухні


Роботу виконала: Конюхова Анастасія Дмитрівна Член гуртка МАН "Основи науково- дослідницької діяльності.

Актуальність:

Багато хто до цих пір вважають молекулярну кухню збоченням, доступним тільки в обраних ресторанах і за шалені гроші. Насправді «молекулярка», вона ж «кулінарна фізика» - всього лише науковий підхід до приготування звичних продуктів і страв. Я вважаю, що за "кулінарною фізикою" - майбутнє!!!

Мета науково-дослідницького проєкту полягає у дослідженні фізичних процесів, які використовуються в молекулярній кухні

Завдання роботи:

1.Проаналізувати літературу;

 2.Довести інформацію за допомогою експериментів; 

3.Зробити висновок 

Висновок :

В результаті проведених дослідів ми зрозуміли що в методах молекулярної кухні задіяно багато фізичних і хімічних процесів.

При приготуванні страв враховуються фізико-хімічні механізми, відповідальні за перетворення інгредієнтів під час кулінарної обробки.

Це розділ кулінарії який вимагає чіткого дотримання регламенту при приготуванні тої або іншої страви, бо змінивши хоча б один із необхідних процесів ми не отримаємо необхідний результат.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!